زبان / Language

آگهی انتخاب عاملیت فروش

شرکت فولاد آلیاژی ایران

شـرکت فـولاد آلیـاژى ایران، به عنـوان بزرگتریـن تولیـد کننـده فولادهـای آلیاژی و مخصـوص در خاورمیانه، در نظـر دارد بـه منظـور توسـعه شـبکه توزیـع محصـولات خود، از بیـن شـرکت های واجـد شـرایط و دارای سـابقه فعالیـت در زمینـه فـروش و عرضـه فولادهـای آلیـاژی ، عامل جدیـد انتخـاب نماید. لـذا از متقاضیـان محتـرم دعـوت می گـردد درخواسـت خـود را بـه همـراه مـدارک و مسـتندات مشـروحه زیـر حداکثر تا 23 خرداد مـاه 1403 بـه آدرس ایـن شـرکت ارسـال نماینـد.

 مدارک و مستندات اولیه مورد نیاز:

- سوابق و رزومه کاری فعالیت در زمینه فولادهای آلیاژی

 -  مسـتندات و مـدارک مرتبـط بـا مالکیـت دفتـر، انبـار، امکانـات و تجهیـزات مربوطـه

-  مستندات مربوط به کادر تخصصی فنی و بازرگانی

 -  سایر امکانات و اطلاعات مرتبط

بدیهـی اسـت بر اساس ضوابط " شـرایط اعطـای عاملیـت فـروش" ایـن شـرکت، درخواسـت های دریافتی، مـورد ارزیابـی میدانـی و نهایـی قـرار گرفته و در صـورت نیـاز بـه اطلاعات و مسـتندات تکمیلی، مـوارد به متقاضیان محترم اطلاع رسـانی خواهد شـد. ضمنا براساس مواردفوق الذکر، این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله ، مختار است.

آدرس: یزد-جـاده کنـار گـذر یزد کرمان- نرسـیده بـه پایانه باربـرى- کیلومتـر 24 جـاده فـولاد- شـرکت فـولاد آلیـاژى ایـران (امـور بازاریابـى و فـروش) کد پسـتى :8945151694 شماره تماس: 03531224509

 ایمیل:  info@iasco.ir- سایتwww.iasco.ir

 

آگهی شناسایی تامین کننده به شماره 1402/EP36

شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد تعداد 1 دستگاه ماشین صافکاری، ماشین برش (نواری یا دیسکی و مکانیزم جمع آوری سر برش ها) و ماشین پخ زنی لبه با مشخصات مندرج در اسناد را از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید.

 تامین کنندگان می توانند اسناد فنی را از طریق وب سایت شرکت به آدرس www.iasco.ir امور خرید و تامین کنندگان / فراخوان دریافت نمایند.

مدارک لازم: نامه اعلام آمادگی، تجارب مرتبط و ‌رزومه کاری.

مهلت ارسال مدارک: 1402/06/04

 نحوه ارسال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل می بایستی پس از ثبت نام در سامانه SRM شرکت به آدرس srm.iasco.ir نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری، ثبت نهایی و ارسال فایل‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین به منظور تسریع در انجام امور اداری خواهشمند است مدارک و نامه آمادگی را به پست الکترونیکی a.dehghanizadeh@iasco.ir ارسال نمایند.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 03531222550؛ 09133538519 (آقای دهقانی زاده) تماس حاصل فرمایید.

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است پس از بررسی مستندات و مدارک ارسالی از شرکت های توانمند جهت مراحل بعدی، دعوت بعمل خواهد آمد.

مشخصات فنی:

Technical data & inquiry of straightening machine:

10 - 50 mm

Range

20 t/h (average size 40 mm RS 700 N/mm2)

capacity

3 - 6.5 m

Bar length

50mm RS 1200 N/mm2 (which can be straightened with respect to the max yield point)

Max diameter

round  bar As rolled / heat treated( Annealed, Quenched & tempered, normalized)

Material

Cold Shear , Abrasive

Cutting surface

(camber) bars at exit  0.5 (mm/m)

Straightness

 

 

Technical data & inquiry of chamfering machine:

10 - 70 mm

Product range ( diameter)

20 bars/min

Speed of machine

3 –6.5 m

Bar length

15 °-30°-45°

chamfer

round  bar As rolled / heat treated(Annealed, Quench & temper, normalized)

Material

Cold Shear , Abrasive

Cutting surface

10mm

Chamfer depth

Up to 1200 N/mm2

Material strength

 

 

 

Technical inquiry of abrasive machine:

10 - 70 mm

Product range ( diameter)

3 –6.5 m

Bar length

round  bar As rolled / heat treated(Annealed, Quench & temper, normalized)

Material

Up to 1200 N/mm2

Material strength

 

 

 

 

********************************************************************************************

 

 

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

شماره:  ف/1402/01

 

شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد خدمات تعمیرات و نگهداری خود شامل"  تعمیرات و نگهداری جرثقیل های سقفی، تعمیرات و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع (HVAC)، تعمیرات و نگهداری غبارگیرها و سیستم های انتقال مواد (نوار نقاله)، سرویس و نگهداری سیستم های روشنایی، اجرای پایپینگ وتعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی و هیدرولیکی، جوشکاری و تعمیر بدنه پاتیل، خدمات برقی تاسیساتی، خدمات کابل کشی و داکت گذاری، اجرای داربست فلزی و تامین نیروی ماهر و نیمه ماهر و ساده  و سایر فعالیت های مرتبط" را در قالب یک پیمان به صورت تجمیعی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوعات فراخوان دارای تخصص، توانایی و سابقه کار مرتبط میباشند، تقاضا می گردد نسبت به ارسال مدارک شناسایی و فنی بر اساس مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

مدارک لازم: نامه اعلام آمادگی، کپی مدارک ثبتی، رزومه کاری، تجارب مرتبط و سابقه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی، استانداردها/گواهینامه ها، صورت های مالی حسابرسی شده (حداقل دو سال اخیر)

 

مهلت ارسال مدارک: 1402/04/05

 نحوه ارسال مدارک:کلیه متقاضیان در صورت تمایل میبایستی پس از ثبت نام در سامانه SRM شرکت به آدرس srm.iasco.ir نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری، بارگذاری مستندات و ثبت نهایی اقدام نمایند. همچنین به منظور تسریع در انجام امور اداری خواهشمند است مدارک و نامه آمادگی را به پست الکترونیکی vendor@iasco.ir ارسال نمایند.

 

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل گردد.

آقای مهندس فلاح، 03531222646؛ 03558718666

خانم مهندس بابائی، 03531222576

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است پس از بررسی مستندات و مدارک ارسالی از شرکتهای توانمند جهت مراحل بعدی، دعوت بعمل خواهد آمد.

 

شرکت فولاد آلیاژی ایران- مدیریت امور خرید

 

********************************************************************************************

 

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

شماره:  ف/1402/02

 

شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد خدمات "نظافت عمومی، صنعتی و آبیاری و نگهداری فضای سبز" را در قالب یک پیمان به صورت تجمیعی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوعات فراخوان دارای تخصص، توانایی و سابقه کار مرتبط میباشند، تقاضا می گردد نسبت به ارسال مدارک شناسایی و فنی بر اساس مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

مدارک لازم: نامه اعلام آمادگی، کپی مدارک ثبتی، رزومه کاری، تجارب مرتبط و سابقه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی، استانداردها/گواهینامه ها، صورت های مالی حسابرسی شده (حداقل دو سال اخیر)

 

مهلت ارسال مدارک: 1402/04/10

 نحوه ارسال مدارک:کلیه متقاضیان در صورت تمایل میبایستی پس از ثبت نام در سامانه SRM شرکت به آدرس srm.iasco.ir نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری، بارگذاری مستندات و ثبت نهایی اقدام نمایند. همچنین به منظور تسریع در انجام امور اداری خواهشمند است مدارک و نامه آمادگی را به پست الکترونیکی vendor@iasco.ir ارسال نمایند.

 

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل گردد.

آقای مهندس فلاح، 03531222646؛ 03558718666

خانم مهندس بابائی، 03531222576

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است پس از بررسی مستندات و مدارک ارسالی از شرکتهای توانمند جهت مراحل بعدی، دعوت بعمل خواهد آمد.

 

شرکت فولاد آلیاژی ایران- مدیریت امور خرید

 

********************************************************************************************

تجدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

شماره:  ف/1402/01

شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد خدمات تعمیرات و نگهداری خود شامل"  تعمیرات و نگهداری جرثقیل های سقفی، تعمیرات و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع (HVAC)، تعمیرات و نگهداری غبارگیرها و سیستم های انتقال مواد (نوار نقاله)، سرویس و نگهداری سیستم های روشنایی، اجرای پایپینگ وتعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی و هیدرولیکی، جوشکاری و تعمیر بدنه پاتیل، خدمات برقی تاسیساتی، خدمات کابل کشی و داکت گذاری، اجرای داربست فلزی و تامین نیروی ماهر و نیمه ماهر و ساده  و سایر فعالیت های مرتبط" را در قالب یک پیمان به صورت تجمیعی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوعات فراخوان دارای تخصص، توانایی و سابقه کار مرتبط میباشند، تقاضا می گردد نسبت به ارسال مدارک شناسایی و فنی بر اساس مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

مدارک لازم: نامه اعلام آمادگی، کپی مدارک ثبتی، رزومه کاری، تجارب مرتبط و سابقه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی، استانداردها/گواهینامه ها، صورت های مالی حسابرسی شده (حداقل دو سال اخیر)

مهلت ارسال مدارک: 1402/04/17

 نحوه ارسال مدارک:کلیه متقاضیان در صورت تمایل میبایستی پس از ثبت نام در سامانه SRM شرکت به آدرس srm.iasco.ir نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری، بارگذاری مستندات و ثبت نهایی اقدام نمایند. همچنین به منظور تسریع در انجام امور اداری خواهشمند است مدارک و نامه آمادگی را به پست الکترونیکی vendor@iasco.ir ارسال نمایند.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل گردد.

آقای مهندس فلاح، 03531222646؛ 03558718666

خانم مهندس بابائی، 03531222576

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است پس از بررسی مستندات و مدارک ارسالی از شرکتهای توانمند جهت مراحل بعدی، دعوت بعمل خواهد آمد.

 

شرکت فولاد آلیاژی ایران- مدیریت امور خرید

 

********************************************************************************************

تجدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

شماره:  ف/1402/02

شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد خدمات "نظافت عمومی، صنعتی و آبیاری و نگهداری فضای سبز" را در قالب یک پیمان به صورت تجمیعی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوعات فراخوان دارای تخصص، توانایی و سابقه کار مرتبط میباشند، تقاضا می گردد نسبت به ارسال مدارک شناسایی و فنی بر اساس مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

مدارک لازم: نامه اعلام آمادگی، کپی مدارک ثبتی، رزومه کاری، تجارب مرتبط و سابقه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی، استانداردها/گواهینامه ها، صورت های مالی حسابرسی شده (حداقل دو سال اخیر)

مهلت ارسال مدارک: 1402/04/17

 نحوه ارسال مدارک:کلیه متقاضیان در صورت تمایل میبایستی پس از ثبت نام در سامانه SRM شرکت به آدرس srm.iasco.ir نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری، بارگذاری مستندات و ثبت نهایی اقدام نمایند. همچنین به منظور تسریع در انجام امور اداری خواهشمند است مدارک و نامه آمادگی را به پست الکترونیکی vendor@iasco.ir ارسال نمایند.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل گردد.

آقای مهندس فلاح، 03531222646؛ 03558718666

خانم مهندس بابائی، 03531222576

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است پس از بررسی مستندات و مدارک ارسالی از شرکتهای توانمند جهت مراحل بعدی، دعوت بعمل خواهد آمد.

 

شرکت فولاد آلیاژی ایران- مدیریت امور خرید

 

********************************************************************************************

 بازدید:6209

آدرس کارخانه : یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران - کدپستی: 8945151694


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


پست الکترونیک : info@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


Sales Dep. : saleoffice@iasco.ir


Purchasing Dep. : purchaseoffice@iasco.ir

آمار بازدیدکنندگان


بیشترین بازدید همزمان :

بازدید امروز : 20

بازدید دیروز : 1,402

کل بازدید : 3,422,717