زبان / Language

گریدهای تولیدی

تعداد گریدهای دانش فنی بهلری: 160

تعداد گریدهای طراحی شده فولاد آلیاژی ایران: 287

در حال حاضر در شرکت فولاد آلیاژی ایران، در مجموع تعداد 447 گرید فولاد آلیاژی قابل تولید بوده و در صورت نیاز مشتریان گریدهای جدید بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی قابل طراحی و تولید می باشد.

گرید IASCO  استاندارد معادل  گروه فولادی معادل کلید فولاد

معادل بهلر

BOHLER

0114G - مهندسی -  
0116G - مهندسی -  
0122D ~S235JR ماشین سازی ~1.0122  
0144G - مهندسی -  
0204A SAE 1008 ماشین سازی -  
0214I QSt36-3 اکستروژن سرد -  
0303D C4C اکستروژن سرد 1.0303  
0313I ~ SAE 1006 کشش و نورد سرد ~ 1.0313  
0323I USD7  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) -  
0335D - اکستروژن سرد 1.0335  
0402I C22 عملیات حرارتی پذیر -  
0411D C20C اکستروژن سرد 1.0411 -
0411I ~C20C اکستروژن سرد   -
0416D - ماشین سازی -  
0416I ~C15C اکستروژن سرد - -
0430D -  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) 1.0430  
0432A A105 ماشین سازی 1.0432  
0432D C21 عملیات حرارتی پذیر 1.0432  
0453A SAE 1018 ماشین سازی -  
0479D* ~ S3Si الکترود و سیم جوش (فیلر متال) 1.0479  
0492I ~ S2Si الکترود و سیم جوش (فیلر متال) ~ 1.0492  
0494D 11Mn4Al  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) 1.0494  
0503I C45 عملیات حرارتی پذیر 1.0503  
0511B ~En8C&~080M40 عملیات حرارتی پذیر -  
0535D C 55 عملیات حرارتی پذیر 1.0535  
0540D C 50 عملیات حرارتی پذیر 1.054  
0543I - عملیات حرارتی پذیر -  
0570D S355J2G3 ماشین سازی 1.0577  
0577D S355J2 ماشین سازی 1.0577  
0582I* ~ X52 لوله سازی ~ 1.0582  
0590I ~SAE 955X  or  ~S450J0 میکرو آلیاژ -  
0623D R260 ریل 1.0623  
0715D 9SMn 28 خوش تراش 1.0715  
0718D 11SMnPb30 خوش تراش 1.0718  
0721D 10S20 خوش تراش 1.0721  
0723B En32M خوش تراش -  
0724D 22 S 20 خوش تراش 1.0724  
0726D 35S20 خوش تراش 1.0726  
0727F 45 MF 6 خوش تراش -  
0727S 45S20 خوش تراش 1.0727 Z986
0736D 9SMn 36 خوش تراش 1.0736  
0736S 9 SMn36 خوش تراش 1.0736 Z908
0737S 9SMnPb36 خوش تراش 1.0737 Z952
0913S 50Mn7 فنر 1.0913 F180
1121A SAE 1010 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
1121D CK10&C10E سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1121  
1128P 45M5 عملیات حرارتی پذیر 1.1128  
1141D CK15& C15E سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1141  
1141E C15E سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1141  
1141S CK15 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1141 E920
1142I ~C15E لوله سازی -  
1147I* ~ CK19Mn سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1147  
1148D C16E سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1148  
1148I ~ C15E سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی)   -
1148B C16E سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
1149B En3A سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
1149D Cm 22& En 3A سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1149  
1149P AF43 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
1151D C22E عملیات حرارتی پذیر 1.1151  
1152D Cq22 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.1152  
1154D C42D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1154  
1157I ~ 45M5 BT UA2 عملیات حرارتی پذیر -  
1164D C48D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1164  
1165S 30Mn5 عملیات حرارتی پذیر 1.1165 V930
1167B En 15  عملیات حرارتی پذیر -  
1167D 36Mn5 عملیات حرارتی پذیر 1.1167  
1167I - عملیات حرارتی پذیر -  
1169P 20M5 عملیات حرارتی پذیر -  
1170D 28Mn6 عملیات حرارتی پذیر 1.1170  
1175P 41Mn4 عملیات حرارتی پذیر 1.1175  
1176A AISI 1038 عملیات حرارتی پذیر 1.1176  
1178B C30E&CK30 عملیات حرارتی پذیر 1.1178  
1178D C30E&CK30 عملیات حرارتی پذیر 1.1178  
1180B En5C,080A32 عملیات حرارتی پذیر -  
1180I AF56 UA2 عملیات حرارتی پذیر ~1.1180  
1180P AF56 UA2 عملیات حرارتی پذیر ~1.1180  
1181S CK 35 عملیات حرارتی پذیر 1.1181 V935
1186B En8&080M40 عملیات حرارتی پذیر -  
1186D C40E عملیات حرارتی پذیر 1.1186  
1186P XC38  عملیات حرارتی پذیر -  
1191D C45E عملیات حرارتی پذیر 1.1191  
1191E C45E عملیات حرارتی پذیر 1.1191  
1191P XC48 عملیات حرارتی پذیر -  
1191S CK45 عملیات حرارتی پذیر 1.1191 V945
1201B En43B عملیات حرارتی پذیر -  
1201D C45R& En43B عملیات حرارتی پذیر 1.1201  
1201I - عملیات حرارتی پذیر 1.1201  
1201R XC48H2 عملیات حرارتی پذیر 1.1201  
1203D C55E عملیات حرارتی پذیر 1.1203  
1205B 080A52 عملیات حرارتی پذیر -  
1206D C50E عملیات حرارتی پذیر 1.1206  
1209P AF70 عملیات حرارتی پذیر -  
1213S CF53 عملیات حرارتی پذیر 1.1213 V953
1220I ~ C56D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) ~ 1.1220  
1221S CK 60 عملیات حرارتی پذیر 1.1221 V960
1222D C62D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1222  
1232D C68D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1232  
1242D C72D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1242  
1242I ~C72D2+B کشش و نورد سرد (پیش تنیده) ~1.1242  
1248D C75S فنر 1.1248  
1249I C70S6+V میکرو آلیاژ 1.1249  
1249P C70 میکرو آلیاژ 1.1249  
1255D C80D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1255  
1260D 66Mn4 عملیات حرارتی پذیر 1.1260  
1262D C82D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1262  
1274S ~CK101 ابزار کربنی ~1.1274  
1282D C92D2 کشش و نورد سرد (پیش تنیده) 1.1282  
1302I ~ 30MSV6 میکرو آلیاژ ~1.1302  
1302P 30MSV6 میکرو آلیاژ -  
1525S C80W1 ابزار کربنی 1.1525 K980
1545S C105W1 ابزار کربنی 1.1545 K990
1730S C45W ابزار کربنی 1.1730 K945
1740S C60W ابزار کربنی 1.1740 K960
1744D C67W ابزار کربنی 1.1744  
1830S C85W ابزار کربنی 1.1830 K985
2004I ~85Cr1 ابزار سرد کار -  
2007D 70Cr2 بلبرینگ و رولبرینگ 1.2007  
2007I ~70Cr2 ابزار سرد کار -  
2008D 140Cr2 ابزار سرد کار 1.2008 -
2063S 145Cr6 ابزار سرد کار 1.2063 K505
2067S 102Cr6 ابزار سرد کار 1.2067 K200
2080S X210Cr12 ابزار سرد کار 1.2080 K100
2083S ~X42Cr13 فولاد قالب پلاستیک ~1.2083 M310
2086S X290Cr12 ابزار سرد کار 1.2086 K102
2101S 62SiMnCr4 ابزار سرد کار 1.2101 K245
2103D 58SiCr8 ابزار سرد کار -  
2108S 90CrSi5 ابزار سرد کار 1.2108 K240
2162S 21MnCr5 فولاد قالب پلاستیک 1.2162 M100
2208D 31CrV 3 ابزار سرد کار 1.2208  
2210S 115CrV3 ابزار سرد کار 1.221 K510
2235S 80CrV2 فولاد اره 1.2235 B400
2243D 61 CrSiV 5 ابزار سرد کار 1.2243  
2248D 38SiCrV6 ابزار سرد کار 1.2248  
2249D 45SiCrV6 ابزار سرد کار 1.2249  
2312D 40CrMnMoS 86 ابزار سرد کار 1.2312  
2312S 40CrMnMoS8-6 فولاد قالب پلاستیک 1.2312 M200
2323S 48CrMoV67 ابزار گرم کار 1.2323 W326
2327S 86CrMoV7 ابزار سرد کار 1.2327 K310
2344D X40CrMoV 5 1 ابزار گرم کار 1.2344  
2344S X40CrMoV5-1 ابزار گرم کار 1.2344 W302
2345S X 50 CrVMo 5-1 ابزار گرم کار 1.2345 K306
2363S X100CrMoV5-1 ابزار سرد کار 1.2363 K305
2365S X32CrMoV3-3 ابزار گرم کار 1.2365 W320
2379S X155CrVMo12-1 ابزار سرد کار 1.2379 K110
2419S 105WCr6 ابزار سرد کار 1.2419 K465
2436D X210CrW 12 ابزار سرد کار 1.2436  
2436S X210CrW12 ابزار سرد کار 1.2436 K107
2510S 100MnCrW4 ابزار سرد کار 1.2510  
2516S 120WV4 ابزار سرد کار 1.2516 K405
2542S 45WCrV7 ابزار سرد کار 1.2542 K450
2550S 60WCrV7 ابزار سرد کار 1.2550 K455
2567S X30WCrV5-3 ابزار گرم کار 1.2567 W105
2581S X30WCrV9-3 ابزار گرم کار 1.2581 W100
2601S X165CrMoV12 ابزار سرد کار 1.2601 K105
2631S X50CrMoW9-1-1 ابزار سرد کار 1.2631 K300
2703S  ~74NiCr2 فولاد اره 1.2703 B535
2713S 55NiCrMoV6 ابزار گرم کار 1.2713 W501
2714S 56NiCrMoV7 ابزار گرم کار 1.2714 W500
2740D 28 NiCrMoV 10 ابزار گرم کار 1.2740  
2764S X19NiCrMo4 فولاد قالب پلاستیک 1.2764 M130
2767S X45NiCrMo4 ابزار سرد کار 1.2767 K600
2768I ~ 25NiCrMo 12 ابزار سرد کار ~ 1.2768  
2770S 85NiV4 ابزار سرد کار 1.2770 K630
2842S 90MnCrV8 ابزار سرد کار 1.2842 K720
2886S X15CrCoMoV10-10-5 ابزار گرم کار 1.2886 W705
3343D HS6-5-2C تندبر 1.3343 -
3401S X120Mn12 ابزار سرد کار 1.3401 K700
3505C - بلبرینگ و رولبرینگ - -
3505D 100Cr6 بلبرینگ و رولبرینگ 1.3505 -
3505S 100Cr6 بلبرینگ و رولبرینگ 1.3505 R100
3813D X40MnCrN19 غیر قابل مغناطیس 1.3813 -
4006D X12Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4006  
4021D X20Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4021  
4021I X20Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4021  
4024D X15Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4024  
4028D X30Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4028  
4034D* X46Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4034  
4301A X 5CrNi  18 10 زنگ نزن آستنیتی 1.4301  
4301S X5CrNi18-10 زنگ نزن آستنیتی 1.4301 A500
4305S X10CrNiS18-9 زنگ نزن آستنیتی 1.4305 A506
4306A X 5CrNi 1911 زنگ نزن آستنیتی 1.4306  
4310S X9CrNi18-8  زنگ نزن آستنیتی 1.4310 A520
4361S X1CrNiSi18-15-4 زنگ نزن آستنیتی 1.4361 A610
4401A X5CrNiMo 17 12 2 زنگ نزن آستنیتی 1.4401  
4401S X2CrNiMo17-12-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4401 A120
4404A AISI 316L زنگ نزن آستنیتی 1.4404  
4404S X2CrNiMo17-13-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4404 A200
4429S X2CrNiMoN17-13-3 زنگ نزن آستنیتی 1.4429 A410
4435S X2CrNiMo18-14-3 زنگ نزن آستنیتی 1.4435 A205
4436S X5CrNiMo17-13-3 زنگ نزن آستنیتی 1.4436 A100
4439S X2CrNiMoN17-13-5 زنگ نزن آستنیتی 1.4439 A400
4466S X1CrNiMoN25-22-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4466 A405
4539S X2NiCrMoCu25-20-5 زنگ نزن آستنیتی 1.4539 A962
4541S X6CrNiTi18-10 زنگ نزن آستنیتی 1.4541 A700
4550S X5CrNiNb18-10 زنگ نزن آستنیتی 1.4550 A750
4571S X6CrNiMoTi17-12-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4571 A300
4580S X6CrNiMoNb17-12-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4580 A350
4586S X5NiCrMoCuNb22-18 زنگ نزن آستنیتی 1.4586 A955
4713S X10CrAl7 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4713 H160
4718S X45CrSi9-3 فولاد سوپاپ 1.4718 H700
4724S X10CrAl13 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4724 H140
4742S X10CrAl18 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4742 H120
4749S X18CrN28 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4749 H102
4762S X10CrAl24 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4762 H100
4821S X20CrNiSi25-4 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4821 H300
4828S ~X15CrNiSi20-12 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4828 H550
4841S X15CrNiSi25-20  مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4841 H525
4842S X12CrNi25-21 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4842 H522
4864S X1NiCrSi36-16 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4864 H520
4871S X53CrMnNiN21-9 فولاد سوپاپ 1.4871 H850
4873D X45 CrNiW 18 9 فولاد سوپاپ 1.4873  
4873S X45CrNiW18-9 فولاد سوپاپ 1.4873 H800
4876S X10NiCrAlTi32-20 مقاوم به حرارت ( نسوز) 1.4876 H500
4923D X22CrMoV12-1 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) -  
5023D 38Si7 فنر 1.5023  
5024S 46Si7 فنر 1.5024 F114
5025S 51Si7 فنر 1.5025 F100
5025U 51Si7 فنر 1.5025  
5026S 55Si7 فنر 1.5026 F110
5027S ~60Si7 فنر 1.5027 F108
5028S 65Si7 فنر 1.5028 F105
5067I ~ L80 Type 1 لوله سازی ~ 1.5067  
5086I* ~ 12Mn8  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) ~ 1.5086  
5122S 37MnSi5 عملیات حرارتی پذیر 1.5122 V762
5125D 11MnSi6  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) 1.5125  
5128I ~10MnSi 5-4  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) ~ 1.5128 -
5130I ~10MnSi7  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) - -
5231D 38MnSiVS5 میکرو آلیاژ 1.5231  
5232R 27MnSiVS6 میکرو آلیاژ 1.5232  
5415D 16Mo3 لوله سازی 1.5415  
5425I ~S2MO  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) -  
5432B 605H37 عملیات حرارتی پذیر -  
5432D 42MnMo7 عملیات حرارتی پذیر 1.5432  
5437D 70MoMn 10 4 ابزار گرم کار 1.5437  
5501A 10B15 میکرو آلیاژ 1.5501  
5510D 28B2 میکرو آلیاژ 1.5510  
5515A 10B38 میکرو آلیاژ 1.5515  
5515I ~10B38/~38B2 میکرو آلیاژ 1.5515  
5515D 38B2 میکرو آلیاژ 1.5515  
5523I ~10B21 میکرو آلیاژ -  
5526I F30B میکرو آلیاژ ~1.5526  
5529D 27MnB5 میکرو آلیاژ 1.5529  
5530D 20MnB5 میکرو آلیاژ 1.5530  
5531D* 30MnB5 میکرو آلیاژ 1.5531  
5532P 38 MB 5 میکرو آلیاژ -  
5535D 23MnB4 میکرو آلیاژ 1.5535  
5538D 37MnB5 میکرو آلیاژ 1.5538  
5713C 16 CrNi 4 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
5714B 637H17 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
5715B En352 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
5752S 14NiCr14 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.5752 E200
5755S 31CrNi14 عملیات حرارتی پذیر 1.5755 V214
5860S 14NiCr18 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.5860 E204
5919F 16NiCr6 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.5919  
5919S  15CrNi6 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.5919 E230
5920S 18CrNi8 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.5920 E220
6356S X2NiCoMoTi-18-12-4 ابزار گرم کار 1.6356 W725
6358S ~X2NiCoMo18-9-5 ابزار گرم کار 1.6358 W720
6359S X2NiCoMo18-8-5 ابزار گرم کار 1.6359 W721
6510D 39NiCrMo3 عملیات حرارتی پذیر 1.6510  
6511S 36CrNiMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.6511 V165
6526A SAE8620H سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
6523S 20 NICrMo 2- 2 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.6523 E115
6526B 805M22 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
6528A SAE 8660 عملیات حرارتی پذیر -  
6540D - عملیات حرارتی پذیر 1.6540  
6541D 23 MnNiCrMo 5-2 عملیات حرارتی پذیر 1.6541  
6566I 18NiCrMo5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.6566  
6580D 30CrNiMo 8 عملیات حرارتی پذیر 1.6580  
6580S 30CrNiMo8 عملیات حرارتی پذیر 1.6580 V145
6582A AISI 4340 عملیات حرارتی پذیر 1.6582  
6582D 34CrNiMo 6 عملیات حرارتی پذیر 1.6582  
6582S 34CrNiMo6 عملیات حرارتی پذیر 1.6582 V155
6587D 18CrNiMo76 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.6587  
6655D 32NiCrMo 125 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.6655  
6657B 832M13 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.6657  
6659S 31NiCrMo13-4 عملیات حرارتی پذیر 1.6659 V110
6926S 38NiCrMoV 7-3 عملیات حرارتی پذیر 1.6926 V134
6953D 26NiCrMo 14-5 عملیات حرارتی پذیر 1.6953  
6956D 33 NiCrMoV 14-5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.6956  
6957I ~ 27NiCrMoV 15-6 عملیات حرارتی پذیر ~ 1.6957  
6959D 35NiCrMoV125 عملیات حرارتی پذیر 1.6959  
7001D 38Cr1 عملیات حرارتی پذیر 1.7001  
7002P 45C.TS. عملیات حرارتی پذیر -  
7003P 38C2 عملیات حرارتی پذیر 1.7003  
7007D 37CrB1 میکرو آلیاژ 1.7007  
7014I ~17Cr3 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) ~1.7014  
7015S 15Cr3 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7015 E525
7027J SCr420H سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
7033D 34Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7033  
7034D 37Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7034  
7034I - عملیات حرارتی پذیر -  
7035S 41Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7035 V500
7037D 34CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7037  
7038B En18C عملیات حرارتی پذیر -  
7038D 37CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7038  
7039B 530M40 عملیات حرارتی پذیر 1.7039  
7039D 41CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7039  
7039I - عملیات حرارتی پذیر -  
7076D 32CrB4 میکرو آلیاژ 1.7076  
7077D 36CrB4 میکرو آلیاژ 1.7077  
7102D 54SiCr6 فنر 1.7102  
7103S 65SiCr5 فنر 1.7103 F200
7108S 60SiCr7 فنر 1.7108 F128
7117D 52SiCrNi5 فنر 1.7117  
7131C - سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
7131S 16MnCr5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7131 E410
7139S 16MnCrS5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7139 E411
7147C ZF 7B میکرو آلیاژ -  
7147D 20MnCr5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7147  
7149P 20MC5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7149  
7149S 20MnCrS5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7149 E401
7176A SAE 5160 فنر -  
7176D 55Cr3 فنر 1.7176  
7176I ~55Cr3 فنر ~1.7176  
7176J SUP9 فنر -  
7176S 55Cr3 فنر 1.7176 F300
7182D 27MnCrB5-2 میکرو آلیاژ 1.7182  
7218I ~ 27CD4 عملیات حرارتی پذیر ~ 1.7218  
7218P 27CD4 عملیات حرارتی پذیر -  
7218S 25CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7218 V340
7220D 34CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7220  
7220S 34CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7220 V330
7223S 41CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7223 V320
7225D 42CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7225  
7226D 34CrMoS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7226  
7227B 708A42 عملیات حرارتی پذیر -  
7227D 42CrMoS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7227  
7228S 50CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7228 V310
7242D 16CrMo4 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7242  
7242P 16CD4 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
7243D 18CrMo4 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7243  
7244D 18CrMoS4 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7244  
7258D 24CrMo5 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7258  
7258I - مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) -  
7258S - مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7258 D340
7262D 15CrMo5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7262  
7262I - سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
7262J 15CrMo5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
7264D 20CrMo5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7264  
7264I 20CrMo5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
7264J (SCM420H) سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7264  
7271D 23CrMoB3-3 میکرو آلیاژ 1.7271  
7321A (SAE4118) سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7321  
7321S 20MoCr4 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7321 E320
7325D 25 MoCr 4 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7325  
7333D 22CrMoS3-5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.7333  
7335S 13CrMo4-4 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7335 D330
7339I ~11MnCrMo5-5  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) - -
7362A A 335 Grade P5 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7362  
7380S 10CrMo9-10 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7380 D320
7701I 42CrMoV فنر -  
7701S 51CrMoV4 فنر 1.7701 F500
7709S 21CrMoV5-7 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7709 D230
7711I 40CrMo 4 7 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7711  
7733D 24CrMoV 5-5 مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) 1.7733  
7734S  - عملیات حرارتی پذیر 1.7734 V354
7765D 32CrMoV12-10 عملیات حرارتی پذیر 1.7765  
7783S X41CrMoV5-1 ابزار گرم کار 1.7783 W301
8159S 50CrV4 فنر 1.8159 F550
8161D 58CrV4 فنر 1.8161  
8507S 34CrAlMo5 نیترایدینگ (نیتروره) 1.8507 V810
8509D 41CrAlMo7-10 نیترایدینگ (نیتروره) 1.8509  
8515S 31CrMo12 نیترایدینگ (نیتروره) 1.8515 V304
8519S 31CrMoV9 نیترایدینگ (نیتروره) 1.8519 V350
8550S 34CrAlNi7 نیترایدینگ (نیتروره) 1.8550 V820
8599D 8CrMo16 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) 1.8599  
8809I ~12MnNiMo5-5 / ~E9015-D1  الکترود و سیم جوش (فیلر متال) - -
9000S ~80CrV2   فولاد اره ~1.2235 B412
9001S  - فولاد اره   - B530
9002S ~C87WS فولاد اره ~1.1840 B904
9003S ~C75W فولاد اره ~1.1750 B908
9004S 21NiCrMo2 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) ~1.6523 E115
9006S ~X50CrVMo5-1 ابزار سرد کار ~1.2345 K306
9007S  - ابزار سرد کار   - K451
9008S  - ابزار سرد کار - K460
9009S ~50NiCr13 ابزار سرد کار ~1.2721 K605
9010S  - ابزار سرد کار  - K614
9011S ~ C45W ابزار سرد کار ~1.1730 K950
9012S ~15NiCr14 فولاد قالب پلاستیک ~1.2735 M120
9013S ~40CrMnMoS8-6 فولاد قالب پلاستیک ~1.2312 M210
9014S ~X36CrMo17 فولاد قالب پلاستیک ~1.2316 M300
9015I ~ CK15 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) ~ 1.1141  
9016S ~35NiCrMoV12-4 عملیات حرارتی پذیر ~1.6959 V117
9017S ~40NiCrMo6 عملیات حرارتی پذیر ~1.6565 V130
9018S  - عملیات حرارتی پذیر  - V732
9019S ~X45CoCrWV5-5-5 ابزار گرم کار ~1.2678 W108
9020S ~X38CrMoV5-1 ابزار گرم کار ~1.2343 W300
9022S ~X32CrMoCoV3-3-3 ابزار گرم کار ~1.2885 W321
9023S 35SMn10 خوش تراش - Z912
9025B En16 عملیات حرارتی پذیر -  
9025I 605M36 عملیات حرارتی پذیر -  
9026B En 207 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
9027I En 207 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
9028X 22BCr 3 میکرو آلیاژ -  
9029I MCB240H میکرو آلیاژ -  
9030B En 202 خوش تراش -  
9031B 815H17 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
9031C 18 NiCrMo 5 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
9032S X2CrNi18-9 زنگ نزن آستنیتی ~1.4306 A604
9033I 38MnVS 5 میکرو آلیاژ -  
9034B 212M36 خوش تراش -  
9035I 38MnVS5 میکرو آلیاژ -  
9036I - فنر -  
9037I ~251A58 فنر -  
9038B 665M23 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
9039P 30MSV6 میکرو آلیاژ -  
9040I ~38CrV4 میکرو آلیاژ -  
9041B 606M36 خوش تراش -  
9042J SUP12 فنر -  
9043G 35ChGSA فنر -  
9044I ~50Cr2 عملیات حرارتی پذیر -  
9045I - ابزار گرم کار -  
9046P 27MnCr5 عملیات حرارتی پذیر -  
9047B 130M15 سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) -  
9048I - میکرو آلیاژ -  
9049I ~30Si کشش و نورد سرد (پیش تنیده) - -
9050S   زنگ نزن آستنیتی   A101
9051I ~30MnSi کشش و نورد سرد (پیش تنیده) -  
9052S X6CrNiS18-9 زنگ نزن آستنیتی - A507
9054S ~X3CrNiMo27-5-2 زنگ نزن آستنیتی ~1.4460 A900
9055S - زنگ نزن آستنیتی - A950
9056S   زنگ نزن آستنیتی   A963
9057S  ~X20CrNiSi25-4 مقاوم به حرارت ( نسوز) ~1.4821 H304
9058S - مقاوم به حرارت ( نسوز) - H508
9059S ~X15CrNiSi25-20 زنگ نزن آستنیتی ~1.4841 H532
9060I C45E عملیات حرارتی پذیر 1.1191 -
9061I ~ C80D2+Cr کشش و نورد سرد (پیش تنیده) - -
9062I ~ C80D2+Cr+V کشش و نورد سرد (پیش تنیده) - -
9063I - عملیات حرارتی پذیر - -
9064I 42CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7225 -
9065I S275JR (ST44) مهندسی 1.0044  
9066A SAE 8650 عملیات حرارتی پذیر -  
9070I C45 Modified (+Cr+Mo+Ni+Cu) عملیات حرارتی پذیر -  
9095I - عملیات حرارتی پذیر -  
9940I* ~ C15R مهندسی ~ 1.1140 -بازدید:34827

آدرس کارخانه : یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران - کدپستی: 8945151694


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


پست الکترونیک : info@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


Sales Dep. : saleoffice@iasco.ir


Purchasing Dep. : purchaseoffice@iasco.ir

آمار بازدیدکنندگان


بیشترین بازدید همزمان :

بازدید امروز : 340

بازدید دیروز : 1,453

کل بازدید : 3,468,627