زبان

گریدهای تولیدی

تعداد گریدهای دانش فنی بهلری: 160

تعداد گریدهای طراحی شده فولادآلیاژی ایران: 235

مجموعا در حال حاضر قابلیت تولید 395 گرید فولاد آلیاژی در شرکت فولاد آلیاژی ایران وجود دارد که در صورت نیاز مشتریان گریدهای جدید بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی قابلیت طراحی و تولید دارد.

No.  IASCO
symbol
DIN/Astm/Gost/... گروه فولادی WerkStuff BOHLER 
1 0038I - تـجاری -  
2 0050I - سخت شونده سطحی -  
3 0060A Grade 60 تـجاری -  
4 0060I - تـجاری -  
5 0060T - تـجاری -  
6 0070I - تـجاری -  
7 0116G CT3cπ تـجاری -  
8 0122D ~S235JR سخت شونده سطحی ~1.0122  
9 0144G CT5cπ تـجاری -  
10 0204A SAE 1008 سخت شونده سطحی -  
11 0214I QSt36-3 اکستروژن سرد -  
12 0303D C4C اکستروژن سرد 1.0303  
13 0323I USD7  جوشکاری -  
14 0335D - اکستروژن سرد 1.0335  
15 0402I C22 عملیات حرارتی پذیر -  
16 0416D - سخت شونده سطحی -  
17 0430D - جوشکاری 1.0430  
18 0432A A105 عملیات حرارتی پذیر 1.0432  
19 0432D C21 عملیات حرارتی پذیر 1.0432  
20 0453A SAE 1018 سخت شونده سطحی -  
21 0494D 11Mn4Al جوشکاری 1.0494  
22 0503I C45 عملیات حرارتی پذیر 1.0503  
23 0511B ~En8C&~080M40 عملیات حرارتی پذیر -  
24 0528T - تـجاری -  
25 0533D - تـجاری 1.0533  
26 0533I - تـجاری -  
27 0535D C 55 عملیات حرارتی پذیر 1.0535  
28 0540D C 50 عملیات حرارتی پذیر 1.054  
29 0543I - عملیات حرارتی پذیر -  
30 0570D S355J2G3 سخت شونده سطحی 1.0577  
31 0577D S355J2 سخت شونده سطحی 1.0577  
32 0623D R260 ریل 1.0623  
33 0715D 9SMn 28 خوش تراش 1.0715  
34 0718D 11SMnPb30 خوش تراش 1.0718  
35 0721D 10S20 خوش تراش 1.0721  
36 0723B En32M خوش تراش -  
37 0724D 22 S 20 خوش تراش 1.0724  
38 0726D 35S20 خوش تراش 1.0726  
39 0727F 45 MF 6 خوش تراش -  
40 0727S 45S20 خوش تراش 1.0727 Z986
41 0736D 9SMn 36 خوش تراش 1.0736  
42 0736S 9 SMn36 خوش تراش 1.0736 Z908
43 0737S 9SMnPb36 خوش تراش 1.0737 Z952
44 0913S 50Mn7 فنر 1.0913 F180
45 1121A SAE 1010 سخت شونده سطحی -  
46 1121D CK10&C10E سخت شونده سطحی 1.1121  
47 1128P 45M5 عملیات حرارتی پذیر 1.1128  
48 1141D CK15& C15E سخت شونده سطحی 1.1141  
49 1141S CK15 سخت شونده سطحی 1.1141 E920
50 1148B C16E سخت شونده سطحی -  
51 1149B En3A سخت شونده سطحی -  
52 1149D Cm 22& En 3A سخت شونده سطحی 1.1149  
53 1149P AF43 سخت شونده سطحی -  
54 1151D C22E عملیات حرارتی پذیر 1.1151  
55 1152D Cq22 سخت شونده سطحی 1.1152  
56 1154D C42D2 کشش و نورد سرد 1.1154  
57 1157I ~ 45M5 BT UA2 عملیات حرارتی پذیر -  
58 1164D C48D2 کشش و نورد سرد 1.1164  
59 1165S 30Mn5 عملیات حرارتی پذیر 1.1165 V930
60 1167B En 15  عملیات حرارتی پذیر -  
61 1167D 36Mn5 عملیات حرارتی پذیر 1.1167  
62 1167I - عملیات حرارتی پذیر -  
63 1169P 20M5 عملیات حرارتی پذیر -  
64 1170D 28Mn6 عملیات حرارتی پذیر 1.1170  
65 1175P 41Mn4 عملیات حرارتی پذیر 1.1175  
66 1176A AISI 1038 عملیات حرارتی پذیر 1.1176  
67 1178B C30E&CK30 عملیات حرارتی پذیر 1.1178  
68 1178D C30E&CK30 عملیات حرارتی پذیر 1.1178  
69 1180B En5C,080A32 عملیات حرارتی پذیر -  
70 1180P AF 56 عملیات حرارتی پذیر -  
71 1181S CK 35 عملیات حرارتی پذیر 1.1181 V935
72 1186B En8&080M40 عملیات حرارتی پذیر -  
73 1186D C40E عملیات حرارتی پذیر 1.1186  
74 1186P XC38  عملیات حرارتی پذیر -  
75 1191D 2C45 عملیات حرارتی پذیر 1.1191  
76 1191P XC48 عملیات حرارتی پذیر -  
77 1191S CK45 عملیات حرارتی پذیر 1.1191 V945
78 1201B En43B عملیات حرارتی پذیر -  
79 1201D C45R& En43B عملیات حرارتی پذیر 1.1201  
80 1201I - عملیات حرارتی پذیر 1.1201  
81 1201R XC48H2 عملیات حرارتی پذیر 1.1201  
82 1203D C55E عملیات حرارتی پذیر 1.1203  
83 1205B 080A52 عملیات حرارتی پذیر -  
84 1206D C50E عملیات حرارتی پذیر 1.1206  
85 1209P AF70 عملیات حرارتی پذیر -  
86 1213S CF53 عملیات حرارتی پذیر 1.1213 V953
87 1220I ~ C56D2 کشش و نورد سرد ~ 1.1220  
88 1221S CK 60 عملیات حرارتی پذیر 1.1221 V960
89 1222D C62D2 فنر 1.1222  
90 1232D C68D2 فنر 1.1232  
91 1242D C72D2 فنر 1.1242  
92 1242I ~C72D2+B کشش و نورد سرد ~1.1242  
93 1248D C75S فنر 1.1248  
94 1249I C70S6+V میکرو آلیاژ 1.1249  
95 1249P C70 عملیات حرارتی پذیر 1.1249  
96 1255D C80D2 فنر 1.1255  
97 1260D 66Mn4 عملیات حرارتی پذیر 1.1260  
98 1262D C82D2 فنر 1.1262  
99 1274S ~CK101 ابزار سرد کار ~1.1274  
100 1302I ~ 30MSV6 میکرو آلیاژ ~1.1302  
101 1302P 30MSV6 میکرو آلیاژ -  
102 1525S C80W1 ابزار سرد کار 1.1525 K980
103 1545S C105W1 ابزار سرد کار 1.1545 K990
104 1730S C45W ابزار سرد کار 1.1730 K945
105 1740S C60W ابزار سرد کار 1.1740 K960
106 1744D C67W ابزار سرد کار 1.1744  
107 1830S C85W ابزار سرد کار 1.1830 K985
108 2004I ~85Cr1 ابزار سرد کار -  
109 2007D 70Cr2 بلبرینگ 1.2007  
110 2007I ~70Cr2 ابزار سرد کار -  
111 2063S 145Cr6 ابزار سرد کار 1.2063 K505
112 2067S 102Cr6 ابزار سرد کار 1.2067 K200
113 2080S X210Cr12 ابزار سرد کار 1.2080 K100
114 2086S X290Cr12 ابزار سرد کار 1.2086 K102
115 2101S 62SiMnCr4 ابزار سرد کار 1.2101 K245
116 2103D 58SiCr8 ابزار سرد کار -  
117 2108S 90CrSi5 ابزار سرد کار 1.2108 K240
118 2162S 21MnCr5 فولاد قالب پلاستیک 1.2162 M100
119 2208D 31CrV 3 ابزار سرد کار 1.2208  
120 2210S 115CrV3 ابزار سرد کار 1.221 K510
121 2235S 80CrV2 فولاد اره 1.2235 B400
122 2243D 61 CrSiV 5 ابزار سرد کار 1.2243  
123 2312D 40CrMnMoS 86 ابزار سرد کار 1.2312  
124 2312S 40CrMnMoS8-6 فولاد قالب پلاستیک 1.2312 M200
125 2323S 48CrMoV67 ابزار گرم کار 1.2323 W326
126 2327S 86CrMoV7 ابزار سرد کار 1.2327 K310
127 2344D X40CrMoV 5 1 ابزار گرم کار 1.2344  
128 2344S X40CrMoV5-1 ابزار گرم کار 1.2344 W302
129 2345S X 50 CrVMo 5-1 ابزار گرم کار 1.2345 K306
130 2363S X100CrMoV5-1 ابزار سرد کار 1.2363 K305
131 2365S X32CrMoV3-3 ابزار گرم کار 1.2365 W320
132 2379S X155CrVMo12-1 ابزار سرد کار 1.2379 K110
133 2419S 105WCr6 ابزار سرد کار 1.2419 K465
134 2436D X210CrW 12 ابزار سرد کار 1.2436  
135 2436S X210CrW12 ابزار سرد کار 1.2436 K107
136 2510S 100MnCrW4 ابزار سرد کار 1.2510  
137 2516S 120WV4 ابزار سرد کار 1.2516 K405
138 2542S 45WCrV7 ابزار سرد کار 1.2542 K450
139 2550S 60WCrV7 ابزار سرد کار 1.2550 K455
140 2567S X30WCrV5-3 ابزار گرم کار 1.2567 W105
141 2581S X30WCrV9-3 ابزار گرم کار 1.2581 W100
142 2601S X165CrMoV12 ابزار سرد کار 1.2601 K105
143 2631S X50CrMoW9-1-1 ابزار سرد کار 1.2631 K300
144 2703S  ~74NiCr2 فولاد اره 1.2703 B535
145 2713S 55NiCrMoV6 ابزار گرم کار 1.2713 W501
146 2714S 56NiCrMoV7 ابزار گرم کار 1.2714 W500
147 2740D 28 NiCrMoV 10 ابزار گرم کار 1.2740  
148 2764S X19NiCrMo4 فولاد قالب پلاستیک 1.2764 M130
149 2767S X45NiCrMo4 ابزار سرد کار 1.2767 K600
150 2770S 85NiV4 ابزار سرد کار 1.2770 K630
151 2842S 90MnCrV8 ابزار سرد کار 1.2842 K720
152 2886S X15CrCoMoV10-10-5 ابزار گرم کار 1.2886 W705
153 3401S X120Mn12 ابزار سرد کار 1.3401 K700
154 3505C - بلبرینگ -  
155 3505S 100Cr6 بلبرینگ 1.3505 R100
156 4006D X12Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4006  
157 4021D X20Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4021  
158 4024D X15Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4024  
159 4028D X30Cr13 زنگ نزن مارتنزیتی 1.4028  
160 4300S X5CrNi18-8 زنگ نزن آستنیتی 1.43 A505
161 4301A X 5CrNi  18 10 زنگ نزن آستنیتی 1.4301  
162 4301S X5CrNi18-10 زنگ نزن آستنیتی 1.4301 A500
163 4305S X10CrNiS18-9 زنگ نزن آستنیتی 1.4305 A506
164 4306A X 5CrNi 1911 زنگ نزن آستنیتی 1.4306  
165 4310S X9CrNi18-8  زنگ نزن آستنیتی 1.4310 A520
166 4361S X1CrNiSi18-15-4 زنگ نزن آستنیتی 1.4361 A610
167 4401A X5CrNiMo 17 12 2 زنگ نزن آستنیتی 1.4401  
168 4401S X2CrNiMo17-12-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4401 A120
169 4404A AISI 316L زنگ نزن آستنیتی 1.4404  
170 4404S X2CrNiMo17-13-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4404 A200
171 4429S X2CrNiMoN17-13-3 زنگ نزن آستنیتی 1.4429 A410
172 4435S X2CrNiMo18-14-3 زنگ نزن آستنیتی 1.4435 A205
173 4436S X5CrNiMo17-13-3 زنگ نزن آستنیتی 1.4436 A100
174 4439S X2CrNiMoN17-13-5 زنگ نزن آستنیتی 1.4439 A400
175 4466S X1CrNiMoN25-22-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4466 A405
176 4539S X2NiCrMoCu25-20-5 زنگ نزن آستنیتی 1.4539 A962
177 4541S X6CrNiTi18-10 زنگ نزن آستنیتی 1.4541 A700
178 4550S X5CrNiNb18-10 زنگ نزن آستنیتی 1.4550 A750
179 4571S X6CrNiMoTi17-12-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4571 A300
180 4580S X6CrNiMoNb17-12-2 زنگ نزن آستنیتی 1.4580 A350
181 4586S X5NiCrMoCuNb22-18 زنگ نزن آستنیتی 1.4586 A955
182 4713S X10CrAl7 مقاوم به حرارت 1.4713 H160
183 4718S X45CrSi9-3 فولاد سوپاپ 1.4718 H700
184 4724S X10CrAl13 مقاوم به حرارت 1.4724 H140
185 4742S X10CrAl18 مقاوم به حرارت 1.4742 H120
186 4749S X18CrN28 مقاوم به حرارت 1.4749 H102
187 4762S X10CrAl24 مقاوم به حرارت 1.4762 H100
188 4821S X20CrNiSi25-4 مقاوم به حرارت 1.4821 H300
189 4828S ~X15CrNiSi20-12 مقاوم به حرارت 1.4828 H550
190 4841S X15CrNiSi25-20  مقاوم به حرارت 1.4841 H525
191 4842S X12CrNi25-21 مقاوم به حرارت 1.4842 H522
192 4864S X1NiCrSi36-16 مقاوم به حرارت 1.4864 H520
193 4871S X53CrMnNiN21-9 فولاد سوپاپ 1.4871 H850
194 4873D X45 CrNiW 18 9 فولاد سوپاپ 1.4873  
195 4873S X45CrNiW18-9 فولاد سوپاپ 1.4873 H800
196 4876S X10NiCrAlTi32-20 مقاوم به حرارت 1.4876 H500
197 4923D X22CrMoV12-1 مقاوم به حرارت -  
198 5023D 38Si7 فنر 1.5023  
199 5024S 46Si7 فنر 1.5024 F114
200 5025S 51Si7 فنر 1.5025 F100
201 5025U 51Si7 فنر 1.5025  
202 5026S 55Si7 فنر 1.5026 F110
203 5027S ~60Si7 فنر 1.5027 F108
204 5028S 65Si7 فنر 1.5028 F105
205 5067I* ~ L80 Type 1 عملیات حرارتی پذیر ~ 1.5067  
206 5122S 37MnSi5 عملیات حرارتی پذیر 1.5122 V762
207 5125D 11MnSi6 جوشکاری 1.5125  
208 5231D 38MnSiVS5 میکرو آلیاژ 1.5231  
209 5232R 27MnSiVS6 میکرو آلیاژ 1.5232  
210 5425I ~S2MO  جوشکاری -  
211 5432D 42MnMo7 عملیات حرارتی پذیر 1.5432  
212 5437D 70MoMn 10 4 ابزار گرم کار 1.5437  
213 5501A 10B15 میکرو آلیاژ بوردار 1.5501  
214 5510D 28B2 میکرو آلیاژ بوردار 1.5510  
215 5515A 10B38 میکرو آلیاژ بوردار 1.5515  
216 5515I ~10B38/~38B2 میکرو آلیاژ بوردار 1.5515  
217 5515D 38B2 میکرو آلیاژ بوردار 1.5515  
218 5523I ~10B21 میکرو آلیاژ بوردار -  
219 5526I F30B میکرو آلیاژ بوردار ~1.5526  
220 5529D 27MnB5 میکرو آلیاژ بوردار 1.5529  
221 5530D 20MnB5 میکرو آلیاژ بوردار 1.5530  
222 5532P 38 MB 5 میکرو آلیاژ بوردار -  
223 5535D 23MnB4 میکرو آلیاژ بوردار 1.5535  
224 5538D 37MnB5 میکرو آلیاژ بوردار 1.5538  
225 5713C 16 CrNi 4 سخت شونده سطحی -  
226 5714B 637H17 سخت شونده سطحی -  
227 5715B En352 سخت شونده سطحی -  
228 5752S 14NiCr14 سخت شونده سطحی 1.5752 E200
229 5755S 31CrNi14 عملیات حرارتی پذیر 1.5755 V214
230 5860S 14NiCr18 سخت شونده سطحی 1.5860 E204
231 5919F 16NiCr6 سخت شونده سطحی 1.5919  
232 5919S  15CrNi6 سخت شونده سطحی 1.5919 E230
233 5920S 18CrNi8 سخت شونده سطحی 1.5920 E220
234 6356S X2NiCoMoTi-18-12-4 ابزار گرم کار 1.6356 W725
235 6358S ~X2NiCoMo18-9-5 ابزار گرم کار 1.6358 W720
236 6359S X2NiCoMo18-8-5 ابزار گرم کار 1.6359 W721
237 6510D 39NiCrMo3 عملیات حرارتی پذیر 1.6510  
238 6511S 36CrNiMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.6511 V165
239 6526A SAE8620H سخت شونده سطحی -  
240 6526B 805M22 سخت شونده سطحی -  
241 6528A SAE 8660 عملیات حرارتی پذیر -  
242 6540D - عملیات حرارتی پذیر 1.6540  
243 6541D 23 MnNiCrMo 5-2 عملیات حرارتی پذیر 1.6541  
244 6566I 18NiCrMo5 سخت شونده سطحی 1.6566  
245 6580D 30CrNiMo 8 عملیات حرارتی پذیر 1.6580  
246 6580S 30CrNiMo8 عملیات حرارتی پذیر 1.6580 V145
247 6582A AISI 4340 عملیات حرارتی پذیر 1.6582  
248 6582D 34CrNiMo 6 عملیات حرارتی پذیر 1.6582  
249 6582S 34CrNiMo6 عملیات حرارتی پذیر 1.6582 V155
250 6587D 18CrNiMo76 سخت شونده سطحی 1.6587  
251 6655D 32NiCrMo 125 سخت شونده سطحی 1.6655  
252 6657B 832M13 سخت شونده سطحی 1.6657  
253 6659S 31NiCrMo13-4 عملیات حرارتی پذیر 1.6659 V110
254 6926S 38NiCrMoV 7-3 عملیات حرارتی پذیر 1.6926 V134
255 6956D 33 NiCrMoV 14-5 سخت شونده سطحی 1.6956  
256 6959D 35NiCrMoV125 عملیات حرارتی پذیر 1.6959  
257 7001D 38Cr1 عملیات حرارتی پذیر 1.7001  
258 7002P 45C.TS. عملیات حرارتی پذیر -  
259 7003P 38C2 عملیات حرارتی پذیر 1.7003  
260 7007D 37CrB1 میکرو آلیاژ بوردار 1.7007  
261 7014I ~17Cr3 سخت شونده سطحی ~1.7014  
262 7015S 15Cr3 سخت شونده سطحی 1.7015 E525
263 7027J SCr420H سخت شونده سطحی -  
264 7033D 34Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7033  
265 7034D 37Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7034  
266 7034I - عملیات حرارتی پذیر -  
267 7035S 41Cr4 عملیات حرارتی پذیر 1.7035 V500
268 7037D 34CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7037  
269 7038B En18C عملیات حرارتی پذیر -  
270 7038D 37CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7038  
271 7039B 530M40 عملیات حرارتی پذیر 1.7039  
272 7039D 41CrS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7039  
273 7039I - عملیات حرارتی پذیر -  
274 7076D 32CrB4 میکرو آلیاژ بوردار 1.7076  
275 7077D 36CrB4 میکرو آلیاژ بوردار 1.7077  
276 7102D 54SiCr6 فنر 1.7102  
277 7103S 65SiCr5 فنر 1.7103 F200
278 7108S 60SiCr7 فنر 1.7108 F128
279 7131C - سخت شونده سطحی -  
280 7131S 16MnCr5 سخت شونده سطحی 1.7131 E410
281 7139S 16MnCrS5 سخت شونده سطحی 1.7139 E411
282 7147C ZF 7B میکرو آلیاژ بوردار -  
283 7147D 20MnCr5 سخت شونده سطحی 1.7147  
284 7149P 20MC5 سخت شونده سطحی 1.7149  
285 7149S 20MnCrS5 سخت شونده سطحی 1.7149 E401
286 7176A SAE 5160 فنر -  
287 7176D 55Cr3 فنر 1.7176  
288 7176J SUP9 فنر -  
289 7176S 55Cr3 فنر 1.7176 F300
290 7182D 27MnCrB5-2 میکرو آلیاژ بوردار 1.7182  
291 7218I ~ 27CD4 عملیات حرارتی پذیر ~ 1.7218  
292 7218P 27CD4 عملیات حرارتی پذیر -  
293 7218S 25CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7218 V340
294 7220D 34CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7220  
295 7220S 34CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7220 V330
296 7223S 41CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7223 V320
297 7225D 42CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7225  
298 7226D 34CrMoS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7226  
299 7227B 708A42 عملیات حرارتی پذیر -  
300 7227D 42CrMoS4 عملیات حرارتی پذیر 1.7227  
301 7228S 50CrMo4 عملیات حرارتی پذیر 1.7228 V310
302 7242D 16CrMo4 دما بالا 1.7242  
303 7242P 16CD4 سخت شونده سطحی -  
304 7243D 18CrMo4 سخت شونده سطحی 1.7243  
305 7244D 18CrMoS4 سخت شونده سطحی 1.7244  
306 7258D 24CrMo5 دما بالا 1.7258  
307 7258I - دما بالا -  
308 7258S - دما بالا 1.7258 D340
309 7262D 15CrMo5 سخت شونده سطحی 1.7262  
310 7262I - سخت شونده سطحی -  
311 7262J 15CrMo5 سخت شونده سطحی -  
312 7264D 20CrMo5 سخت شونده سطحی 1.7264  
313 7264I 20CrMo5 سخت شونده سطحی -  
314 7264J (SCM420H) سخت شونده سطحی 1.7264  
315 7271D 23CrMoB3-3 میکرو آلیاژ بوردار 1.7271  
316 7321A (SAE4118) سخت شونده سطحی 1.7321  
317 7321S 20MoCr4 سخت شونده سطحی 1.7321 E320
318 7325D 25 MoCr 4 سخت شونده سطحی 1.7325  
319 7333D 22CrMoS3-5 سخت شونده سطحی 1.7333  
320 7335S 13CrMo4-4 دما بالا 1.7335 D330
321 7362A* A 335 Grade P5 دما بالا 1.7362  
322 7380S 10CrMo9-10 دما بالا 1.7380 D320
323 7701I 42CrMoV فنر -  
324 7701S 51CrMoV4 فنر 1.7701 F500
325 7709S 21CrMoV5-7 دما بالا 1.7709 D230
326 7711I 40CrMo 4 7 دما بالا 1.7711  
327 7733D 24CrMoV 5-5 دما بالا 1.7733  
328 7734S  - عملیات حرارتی پذیر 1.7734 V354
329 7765D 32CrMoV12-10 عملیات حرارتی پذیر 1.7765  
330 7783S X41CrMoV5-1 ابزار گرم کار 1.7783 W301
331 8159S 50CrV4 فنر 1.8159 F550
332 8161D 58CrV4 فنر 1.8161  
333 8507S 34CrAlMo5 نیترایدینگ 1.8507 V810
334 8509D 41CrAlMo7-10 نیترایدینگ 1.8509  
335 8515S 31CrMo12 نیترایدینگ 1.8515 V304
336 8519S 31CrMoV9 نیترایدینگ 1.8519 V350
337 8550S 34CrAlNi7 نیترایدینگ 1.8550 V820
338 8599D 8CrMo16 سخت شونده سطحی 1.8599  
339 9000S ~80CrV2   فولاد اره ~1.2235 B412
340 9001S  - فولاد اره   - B530
341 9002S ~C87WS فولاد اره ~1.1840 B904
342 9003S ~C75W فولاد اره ~1.1750 B908
343 9004S 21NiCrMo2 سخت شونده سطحی ~1.6523 E115
344 9006S ~X50CrVMo5-1 ابزار سرد کار ~1.2345 K306
345 9007S  - ابزار سرد کار   - K451
346 9008S  - ابزار سرد کار - K460
347 9009S ~50NiCr13 ابزار سرد کار ~1.2721 K605
348 9010S  - ابزار سرد کار  - K614
349 9011S ~ C45W ابزار سرد کار ~1.1730 K950
350 9012S ~15NiCr14 فولاد قالب پلاستیک ~1.2735 M120
351 9013S ~40CrMnMoS8-6 فولاد قالب پلاستیک ~1.2312 M210
352 9014S ~X36CrMo17 فولاد قالب پلاستیک ~1.2316 M300
353 9015S ~X42Cr13 فولاد قالب پلاستیک ~1.2083 M310
354 9016S ~35NiCrMoV12-4 عملیات حرارتی پذیر ~1.6959 V117
355 9017S ~40NiCrMo6 عملیات حرارتی پذیر ~1.6565 V130
356 9018S  - عملیات حرارتی پذیر  - V732
357 9019S ~X45CoCrWV5-5-5 ابزار گرم کار ~1.2678 W108
358 9020S ~X38CrMoV5-1 ابزار گرم کار ~1.2343 W300
359 9022S ~X32CrMoCoV3-3-3 ابزار گرم کار ~1.2885 W321
360 9023S 35SMn10 خوش تراش - Z912
361 9025B En16 عملیات حرارتی پذیر -  
362 9025I 605M36 عملیات حرارتی پذیر -  
363 9026B En 207 سخت شونده سطحی -  
364 9027I En 207 سخت شونده سطحی -  
365 9028X 22BCr 3 میکرو آلیاژ بوردار -  
366 9029I MCB240H میکرو آلیاژ بوردار -  
367 9030B En 202 خوش تراش -  
368 9031B 815H17 سخت شونده سطحی -  
369 9031C 18 NiCrMo 5 سخت شونده سطحی -  
370 9032S X2CrNi18-9 زنگ نزن آستنیتی ~1.4306 A604
371 9033I 38MnVS 5 میکرو آلیاژ -  
372 9034B 212M36 خوش تراش -  
373 9035I 38MnVS5 میکرو آلیاژ -  
374 9036I - فنر -  
375 9037I ~251A58 فنر -  
376 9038B 665M23 سخت شونده سطحی -  
377 9039P 30MSV6 میکرو آلیاژ -  
378 9040I ~38CrV4 میکرو آلیاژ -  
379 9041B 606M36 خوش تراش -  
380 9042J SUP12 فنر -  
381 9043G 35ChGSA فنر -  
382 9044I ~50Cr2 عملیات حرارتی پذیر -  
383 9045I - ابزار گرم کار -  
384 9046P 27MnCr5 عملیات حرارتی پذیر -  
385 9047B 130M15 سخت شونده سطحی -  
386 9048I - میکرو آلیاژ -  
387 9050S   زنگ نزن آستنیتی   A101
388 9052S X6CrNiS18-9 زنگ نزن آستنیتی -

  A507

   
389 9054S ~X3CrNiMo27-5-2 زنگ نزن آستنیتی ~1.4460 A900    
390 9055S - زنگ نزن آستنیتی - A950    
391 9056S   زنگ نزن آستنیتی   A963    
392 9057S  ~X20CrNiSi25-4 مقاوم به حرارت ~1.4821 H304    
393 9058S - مقاوم به حرارت - H508    
394 9059S ~X15CrNiSi25-20 زنگ نزن آستنیتی ~1.4841 H532    
395 9095I - عملیات حرارتی پذیر -      
 

 
آدرس کارخانه : یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران - کدپستی: 8945151694


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


پست الکترونیک : export@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


پست الکترونیک : sales@iasco.ir